Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στον Δήμο Αχαρνών

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών εγκρίθηκε η Σύμβαση Συνεργασίας με την "Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ" για την τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στον Δήμο Αχαρνών.
Στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, κάνοντας χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πραγματοποιούνται αυτόματα οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταναλωτές ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Το κίνητρο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα είτε να δωρηθεί υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών.
Με αφορμή την έγκριση της σύμβασης με την "Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ" ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Το σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στηρίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν υψηλή συμμετοχή των πολιτών, επιτρέποντας τη διαλογή στην πηγή των άδειων συσκευασιών, παρέχοντας σημαντικά κίνητρα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην ανακύκλωση και κατ' επέκταση στην προστασία του Περιβάλλοντος. Παράλληλα ο Δήμος Αχαρνών επωφελείται από τη συγκεκριμένη δομή, μειώνοντας το κόστος που αφορά τη συλλογή και μεταφορά των συσκευασιών, την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού, τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση.
Η εφαρμογή και η λειτουργία του συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης δεν έχει κανένα κόστος για το Δήμο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού όσο και η συλλογή, μεταφορά και συνεχή λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά την Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ
".
Η Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας του Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στον Δήμο Αχαρνών θα υλοποιηθεί δωρεάν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε το σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Αχαρνών.


Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ έχει εγκριθεί ως εθνικής εμβέλειας φορέας για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, βάσει της υπ’ αριθμ. 193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις" και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και σχετικών διατάξεων. Είναι ανώνυμη εταιρία ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη κάθε οικονομικής χρήσης επανεπενδύονται στην επόμενη χρήση, με αποκλειστικό στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στην χώρα μας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2939/2001, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνάπτει συμβάσεις συνεργασίες με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε συνεργασία μαζί τους.
Τα βασικά σημεία που προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανταποδοτική Ανακύκλωση με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τα ακόλουθα:
● ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ανακτηθέντων συσκευασιών για το Δήμο, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες γίνονται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

● ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του Δήμου, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

● Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση, αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων, λόγω της μείωσης του όγκου αυτών έως 90% στην πηγή, με την αξιοποίηση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

● Αύξηση της αγοραστικής δύναμης των δημοτών, μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες.

● Ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών, μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών.

● ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, αφού μέσω των υψηλών ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, μειώνονται οι ποσότητες που καταλήγουν στα απορρίμματα.

● Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω της αξιοποίησης των Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως π.χ. Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης για μαθητές ή για τους δημότες ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ

● Μη κατάληψη θέσεων στάθμευσης, στους δρόμους της πόλης, όπου ήδη υπάρχει πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση των αναγκαίων κάδων απορριμμάτων.

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός