Αξιολόγηση υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών

Η λειτουργία των δήμων είναι συνυφασμένη με τους πολίτες που διαβιούν στα όριά τους καθώς συνιστούν το πλησιέστερο επίπεδο της διοίκησης στον πολίτη.
Τόσο οι επιτελικές όσο και οι υποστηρικτικές δομές των δήμων τελούν σε άμεση σχέση με όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας των δημοτών.
Σε μια "δυναμική" κοινωνία, με μεταβαλλόμενες ανάγκες, απαιτήσεις και προσκλήσεις, οι δήμοι οφείλουν να προσαρμόζονται στα νέα κοινωνικά δεδομένα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
Για να είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αυτή η προσαρμογή, απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις των πολιτών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την συνδιαλλαγή τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.
Η συγκέντρωση και η επεξεργασία της εν λόγω πληροφορίας από τους πολίτες θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων, στην καταγραφή των σημείων προς βελτίωση και στη χάραξη μιας στρατηγικής παρεμβάσεων, η οποία θα αποτυπωθεί θεσμικά σε έναν επικαιροποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών σε αυτό το εγχείρημα καταρτίσθηκε ένα φιλικό και εύκολο στη χρήση ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εικόνα - banner)


ή απευθείας στην διεύθυνση (URL):
Οδηγίες Συμπλήρωσης ερωτηματολογίου


1. Η συμπλήρωσή του είναι εξαιρετικά σύντομη και θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων.

2. Παρακαλούμε κάντε κλικ στις επιλογές που αντιπροσωπεύουν πλησιέστερα τη βούληση ή την άποψη σας.

3. Η αξιόπιστη και ακριβής καταγραφή της βούλησης και των απόψεων σας θα διευκολύνει στην καλύτερη αξιολόγηση των υπηρεσιών.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός