Χρηματοδότηση πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Αχαρνών από ευρωπαϊκά προγράμματα

Προτάσεις χρηματοδότησης που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ έχει καταθέσει ο Δήμος Αχαρνών στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
Οι προτάσεις αφορούν έργα και δράσεις, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης και οι πηγές χρηματοδότησης είναι, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος Αχαρνών περιλαμβάνεται, η "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών", η "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών", οι "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Αχαρνών", το πρόγραμμα "Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών", το "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών", το "Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Υλοποίηση Δράσεων προώθησης της απασχόλησης 8μηνης Διάρκειας" και το πρόγραμμα "Benefits4all" στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Αστικές Καινοτόμες Δράσεις".

Οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ξεπερνούν τις 33 ενώ αν προσμετρηθούν και οι θέσεις εργασίας του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας οι θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 730.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξήρε, τη συστηματική, μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αχαρνών υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, δηλώνοντας σχετικά:
"Η κατάθεση των προτάσεων χρηματοδότησης από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ικανοποιούν για δυο λόγους. Αφενός για τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που απορρέουν από τα παραπάνω προγράμματα και αφορούν στις κατηγορίες των ωφελουμένων δημοτών.
Αφετέρου για το γεγονός ότι οι προτάσεις για τα προγράμματα υλοποιήθηκαν από στελέχη του Δήμου Αχαρνών, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, χωρίς να καταφύγουμε εταιρείες τεχνικών συμβούλων και χωρίς να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, το κόστος των οποίων θα ξεπερνούσε τις 50.000 ευρώ".

Ακολουθεί περιγραφή των προτάσεων χρηματοδότησης με πληροφορίες για το είδος των προγραμμάτων και την πορεία εξέλιξης τους, καθώς και συνοπτικός πίνακας αυτών.


Υποβολή Προτάσεων Δήμου Αχαρνών  για συγχρηματοδότηση,
στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Δήμος Αχαρνών έχει υποβάλλει τις κάτωθι προτάσεις:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
1. "Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών", προϋπολογισμού 671.000,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".
Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά από την ΕΥΔΕΠ Αττικής και χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου  από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τρία χρόνια, θα απασχολήσει συνολικά 8 άτομα (5 ανανεώσεις συμβάσεων και 3 νέες προσλήψεις), με αριθμό-στόχο 190 ωφελουμένων γυναικών, που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
2. "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 243.360,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".  Χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η πρόταση αφορά στη λειτουργία, για τρία χρόνια, Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Θα απασχοληθούν 8 άτομα (νέες προσλήψεις) και θα έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και φάρμακα 640 συμπολίτες μας που τελούν σε συνθήκες φτώχειας. Η Πρόταση είναι στη φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
3. "Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων  Δήμου Αχαρνών", προϋπολογισμού 2.800.000,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η πρόταση αφορά στην οργάνωση δικτύου οικιακής κομποστοποίησης,  χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, στη δημιουργία Πράσινου Σημείου και Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
Η Πρόταση είναι στη φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
4. έντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 81.120,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020". Χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΗΦΗ είναι ηλικιωμένοι 3ης και 4ης ηλικίας που διαμένουν στον Δήμο Αχαρνών. Η ομάδα-στόχος, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας, κ.α. Επιπροσθέτως, τα άτομα του περιβάλλοντος που τους φροντίζουν αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 έτος και θα απασχολήσει 4 άτομα (ανανέωση συμβάσεων). Η Πρόταση είναι στη φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
5. "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών", προϋπολογισμού 978.240,00 €, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020". Χρηματοδοτείται  εξολοκλήρου από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Η Πρόταση αφορά στη δημιουργία Δομής- Κέντρο Κοινότητας  το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες . Προτεραιότητα αποτελεί η διάχυση της πληροφορίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες.  Θα παρέχονται επίσης, υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Η λειτουργία θα διαρκέσει  τρία χρόνια και θα απασχοληθούν 13 άτομα (νέες προσλήψεις).
Οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους  (29.09.2016), από την Ειδική Υπηρεσία   Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014 – 2020".

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
7. Υπεβλήθη στις 30 Μαρτίου 2016 για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  η Πρόταση για το ανταγωνιστικό πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα Benefits4all, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Αστικές Καινοτόμες Δράσεις" (Urban Innovative Actions/UIA). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.996.050,00 ευρώ, με χρηματοδότηση κατά 80% από το ΕΤΠΑ και 20% εθνική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί με τη μορφή εργασίας και αφορά στην ολιστική αντιμετώπιση της φτώχειας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ).  Στον Δήμο μας αντιστοιχούν 314.880 ευρώ χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εφτά εταίροι: ο Δήμος Φυλής, ως επικεφαλής αστική αρχή (leader), ο Δήμος Αχαρνών και ο Δήμος Ασπροπύργου (συνδεδεμένες αστικές αρχές/associated urban authorities), καθώς και η INNOLAND LTD, η ATC, η Π.ΕΔ.Α. και η U.N.C.C.I.A.S. ως εταίροι (delivery partners).  Οι ωφελούμενοι είναι τα παιδιά, οι μη έχοντες πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι μειονότητες. Βρισκόμαστε στη τελική φάση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 13 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Εβδομάδας των Περιφερειών στις Βρυξέλλες.

Και

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
"Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την Υλοποίηση Δράσεων προώθησης της απασχόλησης Οκτάμηνης Διάρκειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".   
Ωφελούμενοι θα είναι 698 μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον τοπικό ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε άυλες δράσεις και έργα, με άμεση συσχέτιση με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις.  Στην πρώτη φάση της κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν τριακόσιοι σαράντα εννέα ωφελούμενοι (349). Μέρος της δαπάνης για τα υλικά θα καλυφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  (5% της μισθολογικής δαπάνης). Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Υπουργείο Εργασίας για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. 


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός