Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: υποβολή αιτήσεων ένταξης

Από την Τετάρτη 01/02/2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
Το Κ.Ε.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο προνομιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Οι αιτήσεις γίνονται:
α) Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogramm.gr. με χρήση των προσωπικών κωδικών στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISNET)
β) Στον Δήμο Αχαρνών - Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
γ) Στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών

Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες και όρους υποβολής στην ανακοίνωση:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 01/02/2017 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
Το Κ.Ε.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο προνομιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. πρέπει να τηρούνται τρεις κατηγορίες κριτηρίων:
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Το εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι (6) τελευταίους μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000€.

β. Κινητή περιουσία:
Ι. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000€.
ΙΙ. Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 14.400€, ανεξάρτητα από την σύνθεση του νοικοκυριού.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:
Οι δικαιούχοι  πρέπει να κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αχαρνών.
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης  

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Ε.Α.:

- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά: α) απευθείας από τον/την αιτούντα/ούσα, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogramm.gr. με χρήση των προσωπικών κωδικών στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, β) μέσω του Δήμου (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής _ Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα – Δημαρχείο Αχαρνών – Τηλ.: 213 2123 114) ή γ) των παρακάτω αναγραφόμενων Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών

  1. Κ.Ε.Π.– Αρχαίου Θεάτρου (πρώην Σαλαμίνος) 35Α -  Τηλ.: 2132060200 (κωδ. ΚΕΠ 0219)
  2. Κ.Ε.Π. -  Αγίου Διονυσίου 40 - Τηλ.: 2102476059 (κωδ. Κ.Ε.Π 0219 Π.)
  3. Κ.Ε.Π.– Φιλαδελφείας (Κόκκινος Μύλος) 217 - Τηλ.: 2132048480 – 9 (κωδ. Κ.Ε.Π 0219 ΠΑ.)
  4. Κ.Ε.Π.– Νικολάου Καζαντζάκη 13Α  (Αγία Άννα) - Τηλ.: 2102315009 (κωδ. Κ.Ε.Π 0219 ΠΒ.)
  5. Κ.Ε.Π.– Πλατεία Αριστοτέλους & Πρωταγόρα (Θρακομακεδόνες) -Τηλ.: 2132140305-315-317 (κωδ. Κ.Ε.Π 1041.)


- Για το πολυπρόσωπο νοικοκυριό  οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά:
α) απευθείας από τον/την αιτούντα/ούσα, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogramm.gr. με χρήση των προσωπικών κωδικών στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, β) μέσω του Δήμου ή γ) των Κ.Ε.Π.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω του Δήμου μας ή των Κ.Ε.Π.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στον Δήμο

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας στην αίτηση, η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του Δήμου

Η προσέλευση για το μήνα Φεβρουάριο θα γίνεται αλφαβητικά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες από 09:00 έως και 13:00:
- από 01/02/2017 έως 03/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Α,Β,Γ,Δ.
- από 06/02/2017 έως 10/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ
- από 13/02/2017 έως 17/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο
- από 20/02/2017 έως 24/02/2017 τα επώνυμα που αρχίζουν από Π… έως Ω.
Για την προσέλευση για τον μήνα Μάρτιο και τους επόμενους μήνες θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό (μονοπρόσωπο ή πολυπρόσωπο), που σημαίνει ότι, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού.
Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.
Ο/η αιτών/ούσα προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο το Έντυπο Συναίνεσης*, υπογεγραμμένο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.
Εάν το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενο/α άτομο/α ή φιλοξενούμενη οικογένεια, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.
Σημειώνεται ότι στο έντυπο συναίνεσης συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) όλων των μελών του νοικοκυριού.
Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο Κ.Ε.Α. για το φιλοξενούμενο άτομο ή τη φιλοξενούμενη οικογένεια.

* Μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Συναίνεσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος  www.keaprogram.gr ή στο Δημαρχείο Αχαρνών (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα) ή στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αχαρνών


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:www.keaprogram.gr
ή τον Δήμο και τα Κ.Ε.Π

...
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός