Προκήρυξη για την πρόσληψη 3 θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει την πλήρωση 3 θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
Πιο συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι θέσεις: 
Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ’ Εφέταις
Μία (1) θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις
Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από:
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
γ) Έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου που στην προκειμένη περίπτωση έχει ο ορισθεί βάσει της υπ’ αριθ. 151/13-9-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

Το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών
http://www.acharnes.gr/content/section-2933

© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός