Οδηγίες προστασίας των πολιτών από έντονα καιρικά φαινόμενα

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών προχώρησε στη κοινοποίηση οδηγιών προστασίας των πολιτών από έντονα καιρικά φαινόμενα.
Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συμβουλές προετοιμασίας, αντιμετώπισης και προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα:
Το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, έχει την κύρια ευθύνη για την Πολιτική Προστασία και την επέμβαση του δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ.
Επίσης:
● Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για την Πολιτική Προστασία της πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και επικίνδυνων περιστατικών.
● Συνεργάζεται με το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το οποίο συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.
● Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής , στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή του Δήμου.
● Μεριμνά για τον συντονισμό της κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών) υπηρεσιών του Δήμου , μετά του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις και όλες εν γένει τις θεομηνίες) που απειλούν τη ζωή, ασφάλεια και περιουσία του κοινωνικού συνόλου της πόλης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες , σε εφαρμογή των σχετικών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών.
● Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας της πόλης.
● Τηρεί αρχείο εκτάκτων επικινδύνων περιστατικών, θεομηνιών και φυσικών καταστροφών που πλήττουν την πόλη, αιτημάτων πολιτών για βοήθεια, πόρων που διατίθενται κατά περίπτωση (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, υλικά κλπ).
● Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων και θεομηνιών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
τηλέφωνο: 210 2435 665
fax: 210 2435 667

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός