Στο σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατική Διακυβέρνηση Μητροπολιτικών περιοχών συμμετείχε ο Δήμος Αχαρνών

Στο σεμινάριο για τη Δημοκρατική Διακυβέρνηση Μητροπολιτικών περιοχών, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση (CDDG) του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός.
Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα "Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα"
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παράσχει στις συμμετέχουσες εθνικές και διεθνείς αποστολές μια ολοκληρωμένη εικόνα της διακυβέρνησης των μητροπολιτικών περιοχών, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και καλές πρακτικές άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η δράση συγκέντρωσε αντιπροσώπους από τα κράτη μέλη και τις μητροπολιτικές περιοχές τους, με εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενους φορείς της Ελλάδας και διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΟΣΑ και METREX).
Με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο σεμινάριο για τη Δημοκρατική Διακυβέρνηση Μητροπολιτικών περιοχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι δήμοι –ως ο εγγύτερος στον πολίτη φορέας διακυβέρνησης – επωμίζεται σημαντικό βάρος της εφαρμογής καλών πρακτικών που αφορούν την Δημοκρατική Διακυβέρνηση Μητροπολιτικών περιοχών. Έχοντας ως βάσεις, τις αρχές της Δημοκρατίας, τη Διαφάνεια και την εξυπηρέτηση του Πολίτη, η υιοθέτηση ορθών και επιτυχημένων πρακτικών, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να φιλτράρεται, από το γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο της χώρας μας και κυρίως από τις ανάγκες ή/και τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων πολιτών".
Στο περιθώριο του σεμιναρίου ο Δήμαρχος Αχαρνών είχε συνομιλίες με το Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο.
Σχετικά με τις Μητροπολιτικές περιοχές
Ως μητροπολιτική περιοχή ορίζεται μια λειτουργική αστική περιοχή, συνήθως με τουλάχιστον 500.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ένας φορέας διακυβέρνησης μητροπολιτικής περιοχής ορίζεται ως τέτοιος εφόσον πληρούνται τέσσερα κριτήρια:
1. Να καλύπτει το κέντρο της πόλης και μεγάλο μέρος των υπόλοιπων τμημάτων της μητροπολιτικής περιοχής,

2. Οι εθνικές και υπο-εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην οργάνωση της διακυβέρνησης της μητροπολιτικής περιοχής, ή η οργάνωσή του πρέπει να έχει καθεστώς υπο-εθνικής διακυβέρνησης,

3. Ο οργανισμός πρέπει να εστιάζει πρωτίστως στη διακυβέρνηση ολόκληρης της μητροπολιτικής περιοχής π.χ. στον στρατηγικό σχεδιασμό της χρήσης της γης και στις μεταφορές.

4. Η εντολή του να του επιτρέπει να εργάζεται σε περισσότερα του ενός ζητήματα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση μητροπολιτικών περιοχών.

Η ανάπτυξη των μητροπολιτικών περιοχών είναι ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της αστικοποίησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, τα εθνικά κράτη και οι περιφερειακές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τις μητροπολιτικές περιοχές ως βασικές ζώνες εθνικής οικονομικής άνθησης, βιώσιμης ανάπτυξης, καλής διακυβέρνησης και παροχής υπηρεσιών.

Η βασική πρόκληση των μητροπολιτικών περιοχών σε σχέση με τη διακυβέρνηση είναι η παροχή αποτελεσματικού στρατηγικού συντονισμού για την ενίσχυση της ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης και της ενδοχώρας της.

Διαστάσεις της μητροπολιτικής διακυβέρνησης

Το σεμινάριο για Δημοκρατική Διακυβέρνηση Μητροπολιτικών περιοχών εξέτασε δύο αλληλένδετες διαστάσεις της μητροπολιτικής διακυβέρνησης:

• Τις δομές διακυβέρνησης των μητροπολιτικών περιοχών – αυτή η συνιστώσα αφορά διάφορα μέτρα που εφαρμόζονται από μητροπόλεις για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μητροπολιτικής διακυβέρνησης και την παροχή στρατηγικού συντονισμού μεταξύ των δημοτικών φορέων.

• Τη συμμετοχική δημοκρατία στις μητροπολιτικές περιοχές – αυτή η ουσιαστική διάσταση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης εστιάζει σε προσεγγίσεις με φορά από τη βάση προς την κορυφή για την εμπλοκή των κατοίκων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων ή/και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες διαβουλεύσεων και λήψης αποφάσεων.

Αποτελέσματα Σεμιναρίου 

• Αποκόμιση κοινών μαθημάτων από τις εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με διάφορες προσεγγίσεις καλής πρακτικής στη μητροπολιτική διακυβέρνηση σε διάφορες ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές και εθνικά πλαίσια.

• Έκθεση της διάσκεψης, η οποία θα καθορίζει τα βασικά ζητήματα που ήγειραν οι συμμετέχοντες τόσο στο πλαίσιο των παρουσιάσεων όσο και κατά τις συζητήσεις, όπου θα εντοπίζονται καλές πρακτικές και μαθήματα που πρέπει να αποκομισθούν.

• Η έκθεση της διάσκεψης θα παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση CDDG και στο Υπουργείο Εσωτερικών για συζήτηση και περαιτέρω δράση. 
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός