Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) για συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας - Β΄ Κύκλος - που αφορά 34 Δήμους (επιβλέποντες φορείς) οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής ανεργίας.
Στόχος είναι να καλυφθούν έως 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης για οκτώ μήνες.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 701Υ4691Ω2-7ΗΓ


© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός