Δημοπράτηση Μελέτης ολοκληρωμένης παρέμβασης στο γήπεδο Αχαρναϊκού

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης "Μελέτη Ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών" προϋπολογισμού 232.063,52 € (με ΦΠΑ).
Η υπό δημοπράτηση Μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στον έλεγχο της στατικής επάρκειας και στη μελέτη στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου, που βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών.
Το εν λόγω γήπεδο κατασκευάστηκε το 1953, ανακατασκευάστηκε το 1987 και χρήζει στατικών ελέγχων και παρεμβάσεων με σκοπό την αισθητική του αναβάθμιση και την επικαιροποίηση της αντοχής των επιμέρους εγκαταστάσεών του, λόγω φυσικών φθορών που προήλθαν με το πέρας του χρόνου αλλά και διαβρώσεων που προκλήθηκαν από εξωγενείς παράγοντες (αποφλοιώσεις σκυροδέματος, διάβρωση οπλισμού κ.λπ.).
Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημοπράτηση καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών (www.acharnes.gr).
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών:
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Δήμος Αχαρνών Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» προεκτιμώμενης αμοιβής 187.148,00 € (προ ΦΠΑ) ή συνολικής αμοιβής 232.063,52 €(με ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής διακήρυξης.

2. Η μελέτη αφορά στον έλεγχο της στατικής επάρκειας και στη μελέτη στατικής ενίσχυσης και αποκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου, που βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών. Το εν λόγω γήπεδο κατασκευάστηκε το 1953, ανακατασκευάστηκε το 1987 και χρήζει στατικών ελέγχων και παρεμβάσεων με σκοπό την αισθητική του αναβάθμιση και την επικαιροποίηση της αντοχής των επιμέρους εγκαταστάσεών του, λόγω φυσικών φθορών που προήλθαν με το πέρας του χρόνου αλλά και διαβρώσεων που προκλήθηκαν από εξωγενείς παράγοντες (αποφλοιώσεις σκυροδέματος, διάβρωση οπλισμού κ.λπ.).

3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 187.148,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και ποσό για απρόβλεπτα(15%):

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ζητούμενων κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
ΜΕΛΕΤΗ/ ΑΜΟΙΒΗ
01. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (08)/ 93.432,29
02. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (06)/ 26.482,67
03. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ (21)/ 18.319,46
04. Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ (09)/ 10.509,84
05. ΣΑΥ-ΦΑΥ/ 2.093,59
06. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ/ 11.899,54
07. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ/ 162.737,39
08. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%/ 24.410,61
09. ΣΥΝΟΛΟ 1/ 187.148,00
10. Φ.Π.Α. 24%/ 44.915,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ 232.063,52

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

5. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 08: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή12ετούς εμπειρία
Για την κατηγορία μελέτης 06: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 21: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 09: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας

6. Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:

Α) Για τα τηρούμενα μητρώα Μελετητών στην Ελλάδα οι κατηγορίες πτυχίων μελετών που απαιτούνται για κάθε κατηγορία μελέτης της σύμβασης που θα συναφθεί, η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου είναι η εξής:
στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχίο τάξης Γ΄ και άνω;
στην κατηγορία μελέτης 06, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.
στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχίο τάξης Α΄ και άνω.

Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που ή χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής διακήρυξης.
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δια-δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017(ΦΕΚ 3821Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".

10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2
Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή ώρα 10.00

Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

11. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και την 22-10-2018 και παρέχονται από την Υπηρεσία μέχρι και την 26-10-2018. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 3.740,00 €. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι τις 29/11/2019.

13. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 9762.05.053 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

14. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

15. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών.

16. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αχαρνών: www.acharnes.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2132072437, 2132072436, 2132072435.

17. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
© Copyright 2019. Theme by www.kassavos.gr - Published By Γιάννης Κασσαβός